Ấn phẩm

Báo cáo thường niên

CLCSA báo cáo hàng năm cho các bên liên quan, bao gồm các cơ quan tài trợ của chính phủ và các tổ chức thành viên CLCSA trên toàn Bang

SACCLS Annual Report 2018-19

CLCSA Annual Report 2019-20

Tổ chức

CLCSA Constitution

Tổ chức