top of page

 
NEED..

advice-desk
mum
long

Các trung tâm tổng quát cung cấp một tư vấn miễn phí ban đầu cho một loạt các vấn đề pháp lý.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Các trung tâm chuyên gia giải quyết cụ thể các vấn đề pháp lý nhất định (ví dụ như các vấn đề An sinh xã hội) hoặc có thể hỗ trợ các nhóm người cụ thể (iewomen, trẻ em và thanh thiếu niên).

Nhấn vào đây để xem danh sách đầy đủ các trung tâm chuyên gia

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Ai có thể truy cập vào các trung tâm của chúng tôi?

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Các trung tâm đưa ra một tư vấn ban đầu, về hầu hết các vấn đề của pháp luật, cho bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng. Sau khi tham khảo ý kiến ​​ban đầu, bạn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ liên tục. Ngoài ra, vấn đề của bạn có thể được chuyển ngay đến trợ giúp pháp lý, luật sư tư nhân hoặc dịch vụ phi pháp lý khác.

Trong một số trường hợp, khách hàng được cung cấp tư vấn hoặc hỗ trợ liên tục.

Hỗ trợ liên tục và / hoặc đại diện tòa án chỉ dành cho những người không có khả năng thuê luật sư riêng, những người không đủ điều kiện để được trợ giúp pháp lý và có tình huống có giá trị pháp lý.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Hầu hết các trung tâm cung cấp dịch vụ của họ miễn phí.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Nếu một trung tâm cung cấp đại diện tòa án hoặc hỗ trợ thêm, bạn có thể phải trả các khoản giải ngân (ví dụ như báo cáo) nếu từ bỏ không thể có được thay mặt bạn.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

bottom of page