top of page

Những vấn đề tài chính

Cập nhật lần cuối: tháng 1 năm 2020

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Để biết thông tin mới nhất về hỗ trợ phục hồi

https://www.disasterassist.gov.au/Pages/getting-help.aspx

https://www.humanservice.gov.au/indersons/subjects/how-access-our-service

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Quản lý nợ

https://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/trouble-with-debt

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Tư vấn tài chính

Miễn phí, độc lập và bí mật. Tư vấn tài chính là những chuyên gia không phán xét, có trình độ và kinh nghiệm, có thể cung cấp thông tin, hỗ trợ và vận động cho những người gặp khó khăn về tài chính. 83421800

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Đường dây trợ giúp nợ quốc gia 1800 007 007
Đường dây nóng miễn phí mở cửa từ 9:30 sáng đến 4:30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu. Khi bạn gọi số này, bạn sẽ được tự động chuyển sang dịch vụ điện thoại ở trạng thái của bạn (giờ mở cửa có thể khác nhau ở các trạng thái khác nhau). Các cuộc gọi từ điện thoại di động có thể phải trả phí từ nhà mạng điện thoại di động.

Bạn cũng có thể truy cập trang web Đường dây trợ giúp nợ quốc gia để biết thông tin và tài nguyên có thể giúp đỡ nếu bạn đang phải vật lộn với nợ nần.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Trung tâm Luật tín dụng tiêu dùng Nam Úc ( CCLCSA) 83421800

Free legal
bottom of page