top of page

Ủy ban quản lý SA của Trung tâm pháp lý cộng đồng bao gồm các cá nhân cam kết cao được bầu bởi các thành viên của Hiệp hội

Ủy ban hiện tại

Chủ tịch

Thư ký

Thủ quỹ

Viên chức

Đại diện Đề án PII

Đại diện khu vực nông thôn và từ xa

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Catherine McMorrine

Patsy Kellett

Zita Ngor

Ippei Okazaki 

Alan Merritt

Vacant

bottom of page